Samen. Zonder Grenzen.

Interreg Deutschland-Nederland

Wij ondersteunen de innovatieve, groene, sociale en burgergerichte verdere ontwikkeling van de Duits-Nederlandse grensregio. Voor de financiering van grensoverschrijdende projecten in de subsidieperiode 2021-2027 is ruim 465 miljoen euro beschikbaar.
Heeft u ideeën voor projecten? Wij kunnen u financieel ondersteunen en adviseren.
0
lopende projecten
259mln.
nog beschikbaar
0mln.
totaal budget
0
partners

Over ons

Interreg is in het begin van de jaren ’90 door de Europese Unie in het leven geroepen als onderdeel van de structuurfondsen ter bevordering van de grensoverschrijdende samenwerking. Sindsdien is met dit initiatief de grensoverschrijdende samenwerking in de Europese Unie versterkt. Het is één van de centrale instrumenten ter uitvoering van het Europese cohesiebeleid, in het bijzonder het regionaal beleid, dat tot doel heeft de ontwikkelingsverschillen tussen de Europese regio’s te verminderen en de economische samenhang te versterken.

Tussen 2021 en 2027 investeert de EU bijna 8 miljard euro in grensoverschrijdende samenwerking in de gehele EU.

Het Interreg-programma wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De zesde Interreg-subsidieperiode begon in 2021 en loopt parallel aan de EU-begrotingscyclus.

Dit betekent dat Interreg-projecten tot en met 2027 kunnen worden uitgevoerd.

Karte Programmgebiet

Prioriteiten en financiering

Wij dragen bij aan vier Europese prioriteiten.
Innovative
Green
Social
Citizens

Prioriteit 1: Een innovatiever programmagebied

Beleidsdoelstelling:

Een competitiever en slimmer Europa door bevordering van een innovatieve en slimme economische transformatie en regionale ICT-connectiviteit

Specifieke doelen:
 • Het ontwikkelen en versterken van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en de invoering van geavanceerde technologieën
 • Het versterken van de duurzame groei en het concurrentievermogen van het mkb en het creëren van arbeidsplaatsen in het mkb, onder meer door middel van productieve investeringen

Prioriteit 2: Een groener programmagebied

Beleidsdoelstelling:

Een groenere, koolstofarme transitie naar een koolstofneutrale economie en een veerkrachtig Europa door de bevordering van een schone en rechtvaardige energietransitie, groene en blauwe investeringen, de circulaire economie, klimaatmitigatie en -adaptatie, risicopreventie en risicobeheersing, en duurzame stedelijke mobiliteit

Specifieke doelen:
 • Het bevorderen van klimaatadaptatie, rampen- en risicopreventie en veerkracht, rekening houdend met ecosysteemgerichte benaderingen
 • Het bevorderen van de overgang naar een circulaire economie met efficiënt gebruik van hulpbronnen

Prioriteit 3: Samenwerken aan een verbonden grensgebied

Beleidsdoelstelling:

Een socialer en inclusiever Europa door de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten

Specifieke doelen:
 • Het verbeteren van de effectiviteit en de inclusiviteit van de arbeidsmarkten en de toegang tot hoogwaardige werkgelegenheid door het ontwikkelen van sociale infrastructuur en het bevorderen van de sociale economie
 • Het verbeteren van gelijke toegang tot inclusieve en hoogwaardige diensten op het gebied van onderwijs, opleiding en een leven lang leren door het ontwikkelen van toegankelijke infrastructuur, onder meer door het vergroten van de veerkracht van onderwijs en opleiding op afstand en online
 • Het garanderen van gelijke toegang tot gezondheidszorg en het veerkrachtiger maken van gezondheidszorgstelsels, met inbegrip van eerstelijnszorg, en het bevorderen van de overgang van institutionele zorg naar gezins- en gemeenschapsgebonden zorg

Prioriteit 4: Een Europa dichter bij de burger in het grensgebied

Beleidsdoelstelling:

Een beter op samenwerking gebaseerd bestuur

Specifieke doelen:
 • Het verbeteren van de efficiëntie van het openbaar bestuur door het bevorderen van juridische en administratieve samenwerking en samenwerking tussen burgers, actoren uit het maatschappelijke middenveld en instellingen, met name met het oog op oplossingen voor juridische en andere obstakels in grensregio's
 • Het opbouwen van wederzijds vertrouwen, met name door het aanmoedigen van people-to-people-acties

Projecten met een strategisch belang

Als onderdeel van Interreg Deutschland-Nederland worden strategische projecten ontwikkeld die niet alleen de lokale ontwikkeling bevorderen, maar ook een diepgaand strategisch belang hebben voor de hele regio. Deze projecten zullen zorgvuldig worden geselecteerd om de grensoverschrijdende samenwerking te vergroten en sleutelgebieden aan te pakken die van cruciaal belang zijn voor de duurzame ontwikkeling van de Duits-Nederlandse grensregio.
Strategische projecten binnen het Interreg-programma zijn gericht op het overbruggen van regionale verschillen en het aanpakken van gemeenschappelijke uitdagingen om een zichtbare sociale impact te hebben. Een zichtbaar maatschappelijk effect kan bijvoorbeeld bestaan uit directe toepassingen van oplossingen, betrokkenheid van gebruikersgroepen of burgers of tastbare faciliteiten voor grensoverschrijdende samenwerking, die ook zichtbaar kunnen worden gemaakt in de communicatie over het project.
In de loop van de huidige financieringsperiode 2021-2027 zal in toenemende mate verslag worden gedaan van projecten van strategisch belang. Tot nu toe zijn de volgende projecten gedefinieerd als strategische projecten:

- Emergency Drone
- Realise-Bio
- ERMWIC
- KPF INDUSTR_I4.0
- DIWA

Wilt u meer weten over onze strategische projecten? Neem dan een kijkje in onze project-database.

Interreg VI A-programma Deutschland-Nederland 2021-2027

De Europese Unie ondersteunt het Interreg VI A Deutschland-Nederland programma 2021-2027 met ongeveer 225 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
Meer weten
Omvang van het programma
259.527.218,75 euro
nog beschikbaar
465.798.619,00 euro
totaal budget

Ervaringsrapporten van projectpartners

Paludi & Markt

“De CO2-voetafdruk van veen is hoog (uitstoot van broeikasgassen door oxidatie). In Duitsland en Nederland samen wordt er 58 miljoen ton CO2 uitgestoten, wat ca. 6% van de totale CO2-uitstoot in Duitsland en ca. 4% van de totale CO2-uitstoot in Nederland uitmaakt. In de toekomst zullen duizenden hectare heidegebieden onder water komen te staan om de oxidatie van deze bodems tegen te gaan. Het Interreg-programma heeft innovatieve vervangingsproductie gefinancierd met bijna 0,5 miljoen euro om veenboeren alternatieven te bieden voor turfwinning. In plaats van turf te winnen, zullen gehakte lisdodden in de toekomst worden gebruikt als substraat voor de tuinbouw of in potgrond. Door paludicultuur (teelt van planten op gebieden met hoge waterstanden) hebben we innovatieve nieuwe productieprocessen voor de lisdoddeteelt kunnen realiseren.”

Interreg-project: Paludi & Markt
Partner: Bargerveen Foundation
Agropole Innovates

“Interreg Deutschland-Nederland heeft ons projectconsortium Agropole Innovates gesteund met meer dan 2,0 miljoen euro om van de regio een van de meest concurrerende, duurzame en innovatieve agrofoodregio’s van Europa te maken. We bouwen een innovatieplatform voor kennisoverdracht en -uitwisseling en ontwikkelen oplossingen voor de volgende onderwerpen:

 • Evaluatie van organisch materiaal van insectenproductie als potentiële meststoffen en bodemverbeteraars
 • Vermindering van het gebruik van pesticiden door vroegtijdige detectie van ziekten en plagen in boomkwekerijen
 • Ontwikkeling van lerende algoritmen en gebruik van AI om eerder te kunnen reageren op de gevaren van plantenziekten
 • Verbetering van dierenwelzijn, efficiënt gebruik van hulpbronnen en voedselveiligheid door meer transparantie in de varkenshouderij.

Ik ben directeur van het Netzwerkverbund Agrobusiness Niederrhein en wij zijn de leadpartner in dit project.”

Interreg-project: Agropole Innovates
Partner: Agrobusiness Niederrhein e.V.
BioNanoGel

“Als bedrijf in de biotechsector hebben we enorm kunnen profiteren van het feit dat de EU ruim 3 miljoen euro investeerde in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Met de financiering kunnen we een hydrogel ontwikkelen die een continue toediening van medicijnen gedurende weken mogelijk maakt en orale absorptie vervangt. Een innovatieve nieuwe vorm van pijnstillerbehandeling die jaarlijks 10 tot 100 miljoen euro aan zorgkosten bespaart.”

Interreg-project: BioNanoGel
Partner: BioMed Elements B.V.

FAQ

Al uw vragen beantwoord

 • Wat is Interreg?

  Interreg is begin jaren negentig door de Europese Unie als onderdeel van de structuurfondsen in het leven geroepen om grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen. Dit initiatief heeft sindsdien de grensoverschrijdende samenwerking in de Europese Unie vooruit geholpen. Interreg is een van de centrale instrumenten in het Europese cohesiebeleid dat tot doel heeft de ontwikkelingsverschillen tussen Europese regio’s te verkleinen en de economische cohesie te versterken.

  In 2021 ging de zesde financieringsperiode van het Interreg-programma Deutschland-Nederland van start. Parallel met de EU-begroting kunnen tot 2027 projecten worden geïnitieerd in het kader van Interreg. Meer informatie over het cohesiebeleid van de Europese Unie en over het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) vindt u hier.

 • Wie kan subsidie aanvragen binnen het Interreg-programma Deutschland-Nederland?

  Projectaanvragen kunnen op ieder moment worden ingediend door publiek- of privaatrechtelijke instanties, entiteiten met of zonder rechtspersoonlijkheid en natuurlijke personen. Alleen projecten waarin Duitse en Nederlandse partners met elkaar samenwerken worden ondersteund.

 • Hoe kan ik subsidie aanvragen voor het Interreg-programma Deutschland-Nederland?

  Eerst moet u uitzoeken welk type project voor u geschikt is. U kunt kiezen tussen mini-projecten (max. € 750 subsidie), kleine projecten (max. € 25.000 subsidie) en grote projecten (vanaf € 5.000.000 subsidie). Onder “kleinprojectenfonds” (KPF) vindt u de aanvraagformulieren voor de mini- en kleinprojecten. Vul het tijdelijke aanvraagformulier in dat voor u van toepassing is en stuur dit naar het projectbureau bij u in de buurt. Binnenkort is het mogelijk om aanvraag via een elektronisch portaal in te dienen. Als u een aanvraag wilt indienen voor een groot project, raden we u aan eerst contact op te nemen met het regionale programmamanagement in uw regio.

 • Waar kan ik data en deadlines vinden voor het indienen van aanvragen?

  Alle data en deadlines voor het indienen van aanvragen vindt u hier.

 • Waar kan ik een kaderrichtlijn vinden voor het Interreg-programma met alle financieringsregelingen?

  De kaderrichtlijnen van het Interreg-programma, die alle financieringsregelingen bevatten, kunnen hier worden gedownload.

Partners

Socials

Wij op sociale media

Neem contact met ons op!
Wij helpen u graag! Wij staan ook open voor suggesties!

Google reCaptcha: ongeldige sitesleutel.