Interreg VI

Inhoud

De regio’s langs de grenzen zijn de verbindende schakels binnen de Europese Unie. Nergens anders is de betekenis van het doorbreken van nationale staatsgrenzen door de Europese integratie beter zichtbaar. Om de grensregio‘s nog beter met elkaar te verweven, heeft de EU een speciaal stimuleringsprogramma in het leven geroepen: Interreg. De komende zeven jaar zal in totaal 8 miljard euro aan EU-middelen beschikbaar zijn voor grensoverschrijdende, innovatieve en sociaal-culturele projecten in heel Europa.

Een deel van deze subsidiegelden heeft de Europese Unie ter beschikking gesteld aan het Nederlands-Duitse grensgebied tussen de Waddenzee en de Niederrhein. Binnen het subsidiegebied van het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland kan daarmee de komende jaren in totaal voor meer dan 450 miljoen euro in Nederlands-Duitse projecten worden geïnvesteerd.

Wat zijn de prioriteiten?
Als onderdeel van het cohesiebeleid 2021-2027 zijn in het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland vier prioriteiten (onderwerpen met thematische doelstellingen) gedefinieerd om economische groei, werkgelegenheid, sociale integratie en betere samenwerking in de grensregio te bevorderen:

  1. Een innovatiever programmagebied
  2. Een groener programmagebied
  3. Samenwerken aan een verbonden grensgebied
  4. Een Europa dichter bij de burger in het grensgebied

Deze prioriteiten zijn gebaseerd op de nationale en regionale strategieën van de 15 programmapartners en zijn bedoeld om het programmagebied zo goed mogelijk te laten ontwikkelen.
Elk project valt onder één prioriteit. Deze categorisering geschiedt volgens de prioriteit waarvan de theamtische doelstellingen het meest overeenkomen met de inhoud van het project.

Wat zijn de focusthema‘s?
Om de doelen van het programma te implementeren, zijn vijf centrale themagebieden gedefinieerd in het programmagebied:

  • Energie & Klimaat
  • High Tech Systems & Materials
  • Integratie, Onderwijs & Arbeidsmarkt
  • Agro & Food
  • Health & Care

Ook de focusthema‘s zijn gebaseerd op de strategieën van de programmapartners. Een expertgroep met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid heeft voor deze focusthema‘s een infoblad ontwikkeld. Dit infoblad is een document waarin de belangrijkste uitdagingen, ontwikkelingen en grensoverschrijdende kansen voor het betreffende themagebied worden beschreven. Het document biedt een kader voor de projecten die binnen dit themagebied worden uitgevoerd. Alle projectconcepten binnen prioriteit 1 en 2, worden – voor uitwerking van de definitieve aanvraag – ter beoordeling voorgelegd aan een expertgroep.

De toewijzing van een project aan een focusthema is niet verplicht. Het helpt echter om de beschikbare middelen gericht in te zetten, wat weer zal leiden tot een hogere kwaliteit van de projecten. Dit is een belangrijke randvoorwaarde voor het behalen van de programmadoelstellingen op innovatief en groen vlak.

Projecten in het kader van de focusthema‘s zijn niet gebonden aan een bepaalde regio binnen het programmagebied. Er kunnen projecten op regionaal niveau worden uitgevoerd, maar ook projecten met partners uit het gehele programmagebied. Doorslaggevend voor de beoordeling zijn de inhoud en de kwaliteit van het project.