Meer aandacht voor gezondheid op de werkvloer

06.12.2021

‘’Gezondheid is een megatrend’’, vertelt Sebastian Blumentritt van de Fachhochschule Münster. Dat werd de projectpartners van het INTERREG-project Health (Pro)Fit al voor de coronapandemie uitbrak duidelijk. Nora Schoch, eveneens van de FH Münster, heeft samen met een projectteam onder leiding van Prof. Dr. Heike Englert in een project met de stad Billerbeck ervaren dat er onder de burgers een duidelijke behoefte en wens bestaat voor gezondheidsbevorderende maatregelen. En niet alleen bij burgers, ook bedrijven gaven aan interesse te hebben in het verbeteren van de gezondheid op de werkvloer. ‘’Om die reden hebben we samen met de Universiteit Twente in 2019 een aanvraag bij het regionale programmamanagement van INTERREG ingediend die het thema gezondheid op verschillende niveaus op de werkvloer aanpakt. Niet alleen maatregelen voor werknemers, maar ook voor leidinggevenden en het managementteam van de bedrijven’’, licht Schoch toe.

In het Health (Pro)Fit-project dat onderdeel uitmaakt van het grensoverschrijdende INTERREG Deutschland-Nederland programma gaat het om het ontwikkelen en uitvoeren van gezondheidsmaatregelen die leiden naar een gezonde onderneming met een gezonde bedrijfscultuur. 8 MKBs uit Nederland en Duitsland worden begeleid door teams van de Universiteit Twente en de FH Münster om te analyseren naar welke maatregelen behoefte er is bij het bedrijf en hoe deze uitgevoerd kunnen worden. ‘’Er is bewust voor MKB gekozen, omdat zij vaak geen vaste protocollen voor gezondheidsmaatregelen op het werk hebben en zelden terug kunnen vallen op bestaande concepten’’ legt Schoch uit.

Over hoe het project te werk gaat bij de MKBs lichten Schoch en Blumentritt toe dat analyses ter kennisverrijking bij de bedrijven werden uitgevoerd. Op basis van die kennis werden hypothesen opgesteld en daarna werden in overleg met het management passende maatregelen gekozen. Inmiddels worden de eerste maatregelen bij de bedrijven intern ook uitgevoerd en deze kunnen tegen het einde van de projectlooptijd, in het voorjaar van 2022, geëvalueerd worden. Er wordt op toegezien dat de maatregelen passen in de bestaande structuren en lopende processen. Voorbeelden van maatregelen zijn individuele coaching voor werknemers of het meten van de lichaamssamenstelling in combinatie met persoonlijke advisering voor een gezonde leefstijl en een gezond voedingspatroon. Dit is bedoeld om voor meer bewustzijn rondom het thema gezondheid te zorgen en om mensen aan te moedigen anders te gaan denken. Ook zien de projectpartners dat bedrijven actiever worden in het aanschaffen van apparaten die bijvoorbeeld het tillen vergemakkelijken. Op individueel niveau wordt ook veel met het begrip zelfsturing gewerkt. De projectpartners verwachten hierbij nog spannende resultaten vooral op managementniveau, want hoe beter je je eigen sterktes en zwaktes kent, hoe beter je vaak ook anderen aan kunt sturen.

Aan Nederlandse en Duitse zijde van de grens worden verschillende maatregelen uitgeprobeerd. ‘’Wederzijdse interesse is er bij de projectpartners zeker. Het is interessant om te zien welke resultaten ze bij de Universiteit Twente boeken. De band tussen de FH Münster en de Universiteit Twente is door onze samenwerking ook een stuk sterker geworden, het is de wetenschap en het gezamenlijke doel dat ons verbindt’’, vertelt Blumentritt. In de toekomst willen de beide kennisinstellingen de samenwerking ook zeker weer met elkaar opzoeken door bijvoorbeeld een soortgelijk project in een andere setting, zoals bij overheidsinstanties, uit te voeren.

De Duitse en Nederlandse bedrijven werden ook samengebracht in een expertengremium, waar zij belangrijke gezondheidsthema’s met elkaar bespraken. Daar kwam uit naar voren dat er soms verschillen waren in hoe Duitse en Nederlandse organisaties met gezondheid op de werkvloer omgaan. Sebastian Blumentritt legt uit dat werkgevers in Duitsland gevoelig zijn voor de plichten die zij hebben. Het thema arbeidsbescherming is ook een onderdeel van gezondheidsmanagement op het werk. In Nederland wordt hier wel eens wat flexibeler mee omgegaan. Toch is het lang niet altijd zo zwart-wit, omdat veel bedrijven eigen regels kennen die door de jaren heen zo gegroeid zijn. Bovendien werden in de samenkomsten andere ontwikkelingen duidelijk op het gebied van gezondheid. ‘’Met ons project richten we ons op de drie facetten van lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid en zien we dat er tegenwoordig een verschillende focus is ten opzichte van de verschillende gezondheidsvormen. We zien bijvoorbeeld dat door de coronamaatregelen de geestelijke en sociale gezondheid meer aandacht hebben gekregen”, vertelt Schoch. Ook geeft ze aan dat door het thuiswerken het werk veelal met het gezinsleven wordt gecombineerd en dat kan best zwaar zijn. Bovendien werd duidelijk dat veel werknemers de sociale gesprekken tussendoor met collega’s gingen missen. Er wordt verwacht dat deze aspecten in de toekomst een steeds belangrijkere rol gaan spelen.

Het project „Health (Pro)Fit” werd in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en door de Europese Unie, het Wirtschaftsministerium des Landen NRW en de provincie Overijssel financieel ondersteund.

Afbeelding: © FH Münster

Partners

Socials

Wij op sociale media