Kort voor de kerst is er voor een groot aantal projecten goed nieuws!

15.12.2023

In de laatste vergaderingen van de stuurgroepen in 2023 zijn namelijk onlangs 15 nieuwe projecten goedgekeurd en is cofinanciering toegezegd van alle Interreg-partners. Gefeliciteerd! De totale geplande projectomvang bedraagt meer dan 60 miljoen, met meer dan 26 miljoen euro aan EFRO subsidie. De projecten kunnen aan de slag met het behalen van de projectdoelen.

Het programma wenst jullie fijne feestdagen en een goede start van 2024!

Concreet gaat het om de volgende projecten:

1. CREATE – totaal budget € 1.645.019,46
In CREATE focussen verschillende projectpartners zich op het thema anaerobe afvalwaterbehandeling. Dit is een proces waarin bacteriën – in afwezigheid van zuurstof – organische stof in het water omzetten naar biogas. Dit biogas kan vervolgens als energiebron ingezet worden. Het project heeft tot doel het aandeel MKB in de grensregio te vergroten die hun organisch verontreinigd afvalwater gebruiken voor energieopwekking door middel van anaerobe afvalwaterzuivering en op deze manier biogas produceren als aardgasvervanger. Dit maakt hen minder afhankelijk van het reguliere gasnetwerk. Hieronder vallen met name bedrijven uit de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, brouwerijen, distilleerderijen, papierproductie en textielproductie.

2. MNM – totaal budget € 7.022.315,25
Het project Manufacturing NextMaterials (MNM) richt zich op het bieden van flexibele productietechnologieën voor MKB’s, voor de verwerking van slimme en duurzame materialen in lichtgewicht onderdelen voor mobiliteit, geavanceerde batterijsystemen en duurzame energieoplossingen.
Voor MKB’s in de materiaaltechnologie is er ruime overheidssteun tot het stadium van prototypeontwikkeling. Maar daarna stopt de overheidssteun en hebben ze moeite om op te schalen naar productie en de markt te bereiken. De belangrijkste obstakels tijdens het opschalingsproces naar de markt: hoe zet je een testproductie op en hoe voer je die uit, hoe overtuig je klanten en investeerders en hoe ga je om met regelgeving en industrienormen op buitenlandse markten.

3. InnoLoop – totaal budget € 4.987.435,80
InnoLoop uit het hele programmagebied een lerend, grens- en brancheoverstijgend innovatie-ecosysteem voor het MKB in de grensregio creëren. De focus ligt op technologieoverdracht en digitalisering. Er is bijna 2 miljoen euro beschikbaar voor deelprojecten van MKB-bedrijven, die nauw zullen worden ondersteund bij hun projecten.

4. SenSpores – totaal budget 2.924.517,39 €
‘Nieuwe sensorstrategieën voor de snelle detectie van schimmel- en bacteriesporen in vloeibaar voedsel’: De volledige naam van SenSpores laat zien wat er in het project ontwikkeld zal worden. Het consortium wil voedselbederf en daarmee voedselverspilling minimaliseren.

5. BiCoNet – totaal budget € 6.904.454,75
Het BiCoNet project heeft als doel om MKB’s te ondersteunen bij het gebruik van AI om hun bestaande bedrijven te moderniseren om ze duurzamer te maken en hun CO2-voetafdruk te verbeteren. Het gebruik van AI in de productie zal voor bedrijven worden geïmplementeerd in de vorm van testbare prototypes. Daarnaast zal intensief overleg over het gebruik van AI in de productie worden gevoerd met MKB’s.

6. FutureBEEing – totaal budget € 6.996.531,85
Het doel van het project is om een digitale oplossing te ontwikkelen dat bestaat uit twee delen, een “tool” en een daarbij passende “menukaart” om maatregelen te standaardiseren en automatiseren. De methodes die hierin staan omschreven biedt besluitvormers meerdere opties of scenario’s om een wijktransitie te creëren die voor meer duurzaamheid zorgt. Deze menukaart en tool bouwen op elkaar voort, waarbij de menukaart een allesomvattend overzicht weergeeft van alle maatregelen die de toekomstbestendigheid van een wijk kunnen bevorderen, zoals oplossingen voor energiebesparende renovaties van bestaande gebouwen, klimaatadaptatie, bevordering van biodiversiteit, inclusie van natuur, waterbeheer en het tegengaan van hittestress. Daarnaast maakt de tool met 2D/3D-methoden, weer gebruik van de informatie en standaarden uit de menukaart om wijkontwikkelingsplannen te creëren.

7. ExCel – totaal budget € 3.275.587,00
Huidige herlaadbare batterijen maken doorgaans gebruik van Li-ion cellen. Deze cellen kunnen ontvlammen en giftige gassen uitstoten. Bovendien is de winning van lithium een vervuilend proces waar veel water bij verbruikt wordt. Er is een nieuwe batterijtechnologie beschikbaar, gebaseerd op veelvoorkomende en goedkope grondstoffen zoals steenzout, (gerecycled) aluminium en ijzer. Deze technologie met een lange levensduur biedt uitzicht op uitzonderlijk lage kosten om elektriciteit op te slaan en bij relatief lage productiekosten. De technologie is tevens geschikt om gesloten materiaalkringlopen te realiseren. De projectdoelstelling: het opschalen naar industriële schaal van de batterij technologie voor bouwen van prototypen en ter voorbereiding van pilot opschaling.

8. MyCaDo– totaal budget € 2.395.511,94
Om spaarzaam met middelen om te gaan met het oog op het huidige gebrek aan gekwalificeerde werknemers, personeel efficiënt en doelgericht te kunnen kwalificeren, is een personaliseerbaar, transparant kwalificatiemanagement vereist. Het in het kader van het project te ontwikkelen ‘MyCaDO-platform’, dat het gehele proces van het begin van de opleiding tot de professionele verdere kwalificatie omvat, is een intelligente ’toolkit’ voor het creëren, beschikbaar stellen en delen van effectieve, gepersonaliseerde, gemengde ontwikkelingsplannen voor verschillende maritieme carrièrepaden (bijvoorbeeld nautisch personeel, ingenieurs, vakkrachten aan land), waarin de eisen van de medewerkers, het bedrijf, de opleidingsaanbieders en overige randvoorwaarden worden geïntegreerd.

9. IMAGINATION – totaal budget € 770.927,42
De term “gliomen” betreft een verzamelnaam die gebruikt wordt voor verschillende kwaadaardige hersentumoren. Op basis van de Wereldgezondheid Organisatie (WHO) opgestelde richtlijnen classificeren we gliomen op basis van moleculaire kenmerken omdat deze kenmerken verband houden met de overleving van patiënten, variërend van 15 maanden tot 7 jaar. Het vroegtijdig onderscheiden van de verschillende typen gliomen is daarom van groot belang. De non-invasieve tumortypering vindt plaats met behulp van kunstmatige intelligentie (K.I.) waarvoor een groot aantal casus voorhanden moet zijn.
Met behulp van een multicenter database, voortgekomen uit een klein project binnen het kaderproject, welke continue aangevuld wordt met nieuwe casus vanuit de drie samenwerkende centra, kunnen deze K.I.-software pakketten gebruikt worden. Dit project beoogt het gebruik van K.I.-analyses op MRI data van glioompatiënten kritisch tegen het licht te houden en te uniformeren binnen onze samenwerkingsregio. Binnen dit project werken we daarom samen met patiënten, verschillende klinische dokters en wetenschappers van verschillende achtergronden.

10. SPoHF – totaal budget € 3.980.863,37
Kunstmatige intelligentie is ook het sleutelwoord in SPoHF (Sustainable Production of Healthy Food): Het uiteindelijke doel is het creëren van een digital twin, oftewel een virtuele kopie van de plant, waarmee de optimale instelling voor alle parameters, waaronder vochtigheid, licht en irrigatie, kan worden bepaald. Samen met zijn partners onderzoekt de lead partner GEMIT-Institut van de HS Niederrhein planten zowel in de kas als op het veld.

11. Open Grensland Offenes Grenzland – totaal budget € 1.781.714,93
Hoofddoel is dat Duitse en Nederlandse burgers woonachtig in de grensregio voorzien worden van meer, relevanter en voor eenieder toegankelijk nieuws uit de eigen grensregio. Door samenwerking van Duitse en Nederlandse media wordt lokale journalistiek in de grensregio verstevigd, zal er actief content worden gemaakt en uitgewisseld én worden thema’s die grensregio’s kenmerken belicht. Burgers geven aan behoefte te hebben aan grensoverschrijdend nieuws en dit project gaat daarin voorzien door een bundeling van journalistieke kracht én bereik.
Het project richt zich op informatievoorziening voor burgers en geeft hen een actieve rol via een Fieldlab. Zij zorgen dat journalistieke thema’s uit de grensregio komen. Verschillende stromingen vormen een burgerredactie. Het Fieldlab verbindt media met burgers in de Euregio.

12. BRIDGE– Gesamtbudget € 2.097.616,37
Ziekenhuizen dicht bij de grens staan voor de uitdaging om zorg van hoge kwaliteit te bieden met beperkte middelen. Deze variëren van een lagere capaciteit in dunbevolkte regio’s en daarmee gepaard gaande personeelstekorten tot het gebrek aan bedden op de intensive care in Nederland of geneesmiddelentekorten in Duitsland. Bovendien stopt de volksgezondheid (en de bijbehorende crises) niet bij de grenzen, zoals de Covid-19-pandemie heeft aangetoond.
Het doel van dit project is om hiaten in de voorziening van resources en diensten te verkleinen en tegelijkertijd verspilling door duplicatie van ressources en onnodige transportkosten te minimaliseren. BRIDGE identificeert mogelijkheden voor gecoördineerde grensoverschrijdende resourcepooling, ontwikkelt en implementeert een digitaal platform om dit te vergemakkelijken en levert input voor relevante beleidsbeslissingen.

13 Pijn in de Eems-Dollard-Regio – Gesamtbudget € 2.562.808,93
Een door ons recent uitgevoerd onderzoek aan de Duitse en Nederlandse zijde van de Eems-Dollard-Regio bracht onvoldoende kwaliteit van zorgverlening aan het licht en onvoldoende samenwerking tussen en binnen de Duitse en Nederlandse zijde op het gebied van pijnzorg. Er zijn duidelijke aangrijpingspunten voor een effectieve preventiestrategie. Het gezamenlijke doel van dit consortium is het verminderen van de impact van chronische pijn in de Eems-Dollard-Regio door effectieve preventie en behandeling van burgers.

14. IRRISTAUD 2.0 – totaal budget € 2.249.297,40
De naam IRRISTAUD 2.0 – een samenvoegsel van ‘irrigatie’ en ‘Stauden’, het Duitse woord voor ‘vaste planten’ – vertelt dat dit project gaat over het optimaliseren van zowel de watertoevoer alsmede de hoeveelheid nutriënten en meststoffen die worden gebruikt bij het kweken van vaste planten in potten, bakken en rijbeplanting. De Venlose lead partner Compas Agro zal samen met het consortium gebruik maken van sensortechnologie en kunstmatige intelligentie.

15. KPF INDUSTR_I4.0 – totaal budget € 11.831.466,75
Daarnaast werd het KPF INDUSTR_I4.0 project goedgekeurd door het Comité van Toezicht Interreg Deutschland-Nederland. Dit project is opgezet als kleinprojectenfonds en heeft als doel om MKB-bedrijven in de maakindustrie in de gehele grensregio te ondersteunen bij de digitale transformatie. Dit project is een fonds voor kleine projecten en wordt daarom gebruikt als een programma-instrument en bouwt voort op succesvolle projecten voor het MKB in INTERREG V.

Partners

Socials

Wij op sociale media