Comite van Toezicht 14-06-2024

14.06.2024

Op vrijdag 14 juni 2024 vergaderde het Comité van Toezicht Interreg VI Deutschland-Nederland onder voorzitterschap van mevrouw Helga Witjes, gedeputeerde Provincie Gelderland, op de Twente Saftey Campus Enschede (NL). 

Allereerst werd de algemene status van het INTERREG V-programma toegelicht. Het programma is goed op weg om volgend jaar de vijfde financieringsperiode af te ronden.

Vervolgens werden de agendapunten voor het Interreg VI-programma besproken. Er werd met name dieper ingegaan op de uitgavenplanning van het programma. Het doel is om de uitgaven te bevorderen door middel van passende maatregelen, zodat middelen sneller geïnvesteerd kunnen worden. Het verwerven van voldoende nieuwe projecten is de belangrijkste maatregel om te zorgen voor een tijdige besteding van de beschikbare EFRO-middelen. Op het gebied van communicatie zijn en worden verschillende maatregelen genomen om dit doel te bereiken.

In maart werd het Comité van Toezicht per schriftelijke ronde geïnformeerd dat de voorbereidingen voor de tussentijdse evaluatie van Interreg VI en de stakeholder-consultatie over Interreg in het algemeen, zoals gevraagd door de Europese Commissie, in volle gang waren. De opdracht is nu ook gegund aan een aanbieder die deze evaluaties momenteel uitvoert.

Met betrekking tot de goedkeuring van subprojecten in deel-open projecten is de voorgestelde procedure voor het vastleggen van goedkeuring door middel van een wijzigingsbeschikking aan de leadpartner goedgekeurd.

Hoewel Interreg VI zich nog in de eerste helft van de implementatiefase bevindt, kijken de Europese Commissie en de lidstaten al naar de fase na 2027. Gezien de vele uitdagingen waar Europa op dit moment voor staat, wordt verwacht dat er intensief onderhandeld gaat worden. Zowel Nederland als Duitsland werken aan nationale position papers over de structuurfondsen en/of Interreg. Tijdens de vergadering van het Comité van Toezicht is dit besproken en is besloten om de Begeleidingsgroep Interreg Deutschland-Nederland te betrekken om het Comité regelmatig te informeren over de stand van zaken en suggesties te doen wanneer een concrete bijdrage aan de processen op zijn plaats is.

Tot slot was er een presentatie van het Interreg-project “Emergency Drone”, dat zes maanden geleden van start ging. Door grensoverschrijdende samenwerking tussen innovatieve MKB-bedrijven, overheidsorganisaties, brandweer, civiele bescherming en kennisinstellingen in beide landen worden intelligente toepassingen ontwikkeld voor het gebruik van drones bij brand- en rampenbestrijding.

Het project richt zich op:

  • De ontwikkeling van universele, toepasbare besturingssoftware die het gebruik van drones in verschillende scenario’s efficiënter maakt en de gegevensoverdracht van de drone naar de software veiliger.
  • De ontwikkeling van een AI-gebaseerd waarschuwingssysteem met drones om bos- en heidebranden te voorkomen of in een vroeg stadium te herkennen. 
  • De ontwikkeling van een radiotransmissieketen (“multi-hop transmission”) die bestaat uit meerdere ruimtelijk verspreide en onderling verbonden radiomodules die zijn gemonteerd als radiorelaisstations op stationaire “radiodrones” om een ad-hoccommunicatie-infrastructuur op te zetten in rampgebieden.
  • De ontwikkeling van een vliegend robotsysteem voor zwerm drones die autonoom, coöperatief en effectief grote gebieden in realtime kunnen af dekken en de te doorzoeken gebieden kunnen prioriteren.
  • De ontwikkeling van een combinatie van drone (UAV, ROV), boot en duiker om drenkelingen en lichamen in het water op te sporen.

De projectpresentatie eindigde met een indrukwekkende demonstratie op het buitenterrein.

Vervolgens was er de mogelijkheid om een rondleiding over de Twente Safety Campus bij te wonen. 

Partners

Socials

Wij op sociale media