Eigen project starten

Waaraan moet mijn project voldoen?

Gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten, verenigingen, overige publiekrechtelijke en privaatrechterlijke personen en natuurlijke personen die een onderneming voeren, mogen een subsidie-aanvraag bij het Interreg-programma Deutschland-Nederland indienen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook natuurlijke personen die een onderneming voeren een aanvraag indienen. Aan de volgende criteria moet altijd worden voldaan:


Grensoverschrijdend karakter

Het belangrijkste criterium voor de goedkeuring van een subsidie-aanvraag is dat het initiatief een grensoverschrijdend karakter heeft, dat tot uiting komt in de gezamenlijke ontwikkeling, de gezamenlijke uitvoering, de gezamenlijke inzet van personeel en de gezamenlijke financiering van het project tussen de projectpartners aan weerszijden van de grens. Voor projecten die onder prioriteit 1 en 2 vallen, is het wenselijk partners uit het hele programmagebied erbij te betrekken, terwijl projecten onder prioriteit 3 en 4 regionaal georiënteerd kunnen zijn. Projecten dienen samengesteld te worden met partners van binnen het programmagebied.

Ook is het van belang dat het project duurzaam is en het niet in strijd is met het EU-Gemeenschapsrecht en de nationale wetgeving.


Leadpartner benoemen

Voor elk project moet een ‘leadpartner’ worden benoemd, die voor alle partners gezamenlijk een projectaanvraag indient en ook het eerste aanspreekpunt binnen een project is. De aanvragers worden begeleid en ondersteund door de regionale programmamanagements bij de vier Euregio’s in het grensgebied. De regionale programmamanagements kunnen informatie verstrekken over de subsidiecriteria en kunnen ondersteuning bieden bij de aanvraag en het zoeken naar partners en co-financiering aan beide kanten van de grens. De projectaanvraag kan ingediend worden bij het betreffende regionale programmamanagement in de regio waar de leadpartner gevestigd is.


Bijdrage aan de programmadoelstellingen

In de subsidieperiode 2021-2027 staan voor de Europese Commissie sterker dan voorheen de programmaresultaten op de voorgrond. Daarbij hoort een logische verbinding van de doelstellingen en resultaten van de afzonderlijke projecten met die van het programma. Elk project moet dus in een van de vier prioriteiten passen en bijdragen aan de programmadoelstellingen.

Als onderdeel van het cohesiebeleid 2021-2027 zijn in het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland vier prioriteiten (onderwerpen met thematische doelstellingen) gedefinieerd om economische groei, werkgelegenheid, sociale integratie en betere samenwerking in de grensregio te bevorderen:

  1. Een innovatiever programmagebied
  2. Een groener programmagebied
  3. Samenwerken aan een verbonden grensgebied
  4. Een Europa dichter bij de burger in het grensgebied

Deze prioriteiten zijn gebaseerd op de nationale en regionale strategieën van de 15 programmapartners en zijn bedoeld om het programmagebied zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Elk project valt onder één prioriteit. Deze categorisering geschiedt volgens de prioriteit waarvan de theamtische doelstellingen het meest overeenkomen met de inhoud van het project.


U wilt een eigen project starten?

Meer informatie over de subsidiecriteria en aanvraagprocedure is verkrijgbaar bij het regionale programmamanagement bij u in de buurt.

Alle data en deadlines voor het indienen van aanvragen vindt u hier.

De subsidierichtlijnen voor het Interreg-programma kunnen bovendien hier worden gedownload.