Interreg

Deutschland-Nederland Bescheinigungsbehörde 2021-2027

Certificeringsautoriteit - “Boekhouding”

Volgens de verklaring van de overkoepelende verordening VO (EU) 2021/1060, art. 76 omvat de reikwijdte van “boekhouding” het opstellen en indienen van betalingsverzoeken bij de Europese Commissie overeenkomstig de artikelen 91 en 92, alsook het opstellen van de rekeningen overeenkomstig artikel 98 en het bijhouden van registers van alle elementen van de rekeningen in een elektronisch systeem. In de praktijk zijn de drie belangrijkste werkterreinen voor de opdrachtnemer EUREGIO als “boekhoudkundige instantie” (hier Certificeringsautoriteit): het financieel beheer van de Interreg-subsidies, de bevestiging van de juiste controles door de FLC incl. uitbetaling van de subsidies aan de begunstigden en de financiële verslaglegging aan de programmapartners. De Certificeringsautoriteit heeft tot taak toe te zien op de regelmatigheid van de uitgavendeclaraties en betalingsaanvragen, op basis waarvan zij van de Europese Commissie medefinanciering uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) vraagt. Bovendien beheert zij de Nederlandse financieringsbijdragen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van de acht Nederlandse provincies zoals de Duitse financieringsbijdragen van Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung en Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, die ook zorgen voor de nationale cofinanciering van de Interreg-projecten. De financiële administratie van de Interreg-subsidies wordt met behulp van het interne DATEV-boekhoudsysteem en het programma-specifieke Monitoringssysteem InterDB beheerd. Daarboven worden meldingsplichtige programmagegevens via het digital data-platform SFC aan de Europese Commissie overgemaakt.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

2.628.344,00 €

Projectlooptijd

1.1.2023 - 31.12.2029

Prioriteit

Technische bijstand

Lead Partner

EUREGIO

Project
Financiering

Financier Bedrag
EFRE / EFRO 1.439.580,24 €
EUREGIO 0,00 €
MB Niedersachsen 199.390,97 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 441.548,99 €
MWIKE NRW 473.738,06 €
Programmmittel / Programmamiddelen 74.085,74 €