Facts & Figures

over het Interreg-programma

Wat is Interreg?

Interreg is in het begin van de jaren ’90 door de Europese Unie in het leven geroepen als onderdeel van de structuurfondsen ter bevordering van de grensoverschrijdende samenwerking. Sindsdien is met dit initiatief de grensoverschrijdende samenwerking in de Europese Unie versterkt. Het is één van de centrale instrumenten ter uitvoering van het Europese cohesiebeleid, in het bijzonder het regionaal beleid, dat tot doel heeft de ontwikkelingsverschillen tussen de Europese regio’s te verminderen en de economische samenhang te versterken.

Tussen 2021 en 2027 investeert de EU bijna 8 miljard euro in de grensoverschrijdende samenwerking in de gehele EU.

In 2021 ging de zesde Interreg-subsidieperiode van start. Gelijklopend met de EU-begroting kunnen tot 2027 projecten in het kader van Interreg uitgevoerd worden. Meer informatie over het regionaal beleid van de Europese Unie vindt u op de website ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/regional/index_nl.cfm


Geschiedenis van Interreg Deutschland-Nederland

Interreg is sinds de invoering in 1991 succesvol geweest in de Duits-Nederlandse grensregio. In de eerste fase (tot 1993) heeft het programma voornamelijk mensen, organisaties en bedrijven van beide kanten van de grens persoonlijk bij elkaar gebracht. Bovendien werden lacunes in de grensoverschrijdende infrastructuur gelokaliseerd en verholpen. De vier Duits-Nederlandse grensregio’s (Eems Dollard Regio, EUREGIO, Euregio Rijn-Waal, euregio rijn-maas-noord) waren in vier aparte programmagebieden onderverdeeld. De tweede fase (INTERREG II; 1994-1999) stond in het teken van een verdere verankering van de samenwerking en een verbetering van de kwaliteit van de projecten.

INTERREG IIIA (looptijd 2000-2006) versterkte de samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven aan beide zijden van de grens en leverde een bijdrage aan de opbouw van netwerken. Bovendien werden de vier afzonderlijke programma’s tot twee programmagebieden samengevoegd. Zo was er een gezamenlijk programma dat de gebieden EUREGIO, Euregio Rijn-Waal en euregio rijn-maas-noord omvatte. In het noordelijke grensgebied werd het programma in het gebied van de Eems Dollard Regio uitgevoerd (zie programmagebied). De nauwere samenwerking tussen de grensregio’s maakte het mogelijk grote, gebied overschrijdende projecten te realiseren.

In het INTERREG IV A programma (looptijd 2007-2013) wordt deze ontwikkeling doorgezet: de voorheen afzonderlijke programmagebieden worden tot één programmagebied samengevoegd, dat zich van de Waddenzee tot de Niederrhein uitstrekt. Grensoverschrijdende structuren en netwerken zijn verder uitgebouwd en belangrijke innovatieve projecten zijn gerealiseerd.

Het INTERREG V-programma zette de ontwikkeling voort. Met een vereenvoudigde structuur en de focus op twee prioriteiten werd de innovatiekracht van het programmagebied verder versterkt en werd er een bijdrage geleverd aan het verminderen van de barrièrewerking van de Nederlands-Duitse grens. Het bereiken van concrete en meetbare resultaten was daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Het nieuwe Interreg VI-programma bouwt hierop voort. Belangrijke punten in het kader van het cohesiebeleid 2021-2027 zijn bijvoorbeeld de bevordering van economische groei, werkgelegenheid, sociale inclusie en betere samenwerking in de grensregio.


Programmagebied

Het subsidiegebied van het Interreg-programma “Deutschland – Nederland” strekt zich uit van de Waddenzee tot de Niederrhein en langs een grenslengte van ongeveer 460 kilometer.

Het programmagebied omvat delen van de Duitse deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen en delen van de Nederlandse provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.

Interreg richt zich van oorsprong voornamelijk op de grensgebieden, maar ook de gebieden die verder van de grens liggen kunnen zonder problemen bij projecten worden betrokken. In bepaalde gevallen mogen ook partners van buiten het programmagebied deelnemen (bijvoorbeeld als expertise uit Amsterdam of uit Keulen benodigd wordt. Zie voor het programmagebied ook de kaart onderaan deze pagina).


Financieel kader

De Europese Commissie stelt voor het Interreg VI A-programma Deutschland – Nederland 2021-2027 circa 225 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ter beschikking. Nationale ministeries, provincies en andere regionale en lokale organisaties stellen bovendien cofinanciering ter beschikking. In totaal kan tot 2027 bijna een half miljard euro in grensoverschrijdende projecten worden geïnvesteerd.


Programmapartners

 • Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen
 • Ministerie van Economische Zaken Nederland
 • Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung
 • Provincie Groningen
 • Provincie Fryslân
 • Provincie Drenthe
 • Provincie Flevoland
 • Provincie Overijssel
 • Provincie Gelderland
 • Provincie Noord-Brabant
 • Provincie Limburg
 • Eems Dollard Regio
 • EUREGIO
 • Euregio Rijn-Waal
 • euregio rijn-maas-noord

De Interreg-partners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. Zij hebben hiertoe een overeenkomst gesloten, waarin de bevoegdheden en verplichtingen met betrekking tot de uitvoering van het Interreg-programma zijn vastgelegd.